Mimosúdne inkaso pohľadávok

Mimosúdne inkaso pohľadávok je často veľmi efektívnym spôsobom, ako v krátkom čase dosiahnuť úhradu pohľadávky a zároveň sa vyhnúť časovo, finančne, a v neposlednom rade, aj psychicky náročným súdnym sporom. Vďaka intenzívnej komunikácii a rokovaniam s dlžníkom, ktorých zámerom je zvyšovanie tlaku na úhradu dlžnej čiastky, dokážeme vymôcť pohľadávku do niekoľkých dní resp. týždňov od jej prevzatia. Samozrejmosťou je, že všetky nami vykonávané kroky v procese mimosúdneho inkasa pohľadávok, sú v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

Veľmi dôležitá je pre nás dôvera našich klientov, preto sa vždy snažíme, aby bol celý proces inkasa pohľadávky prehľadný a transparentný. Vzhľadom na to vás vždy priebežne informujeme o stave, v akom sa vymáhanie Vašej pohľadávky nachádza.

Ako postupujeme pri mimosúdnom inkase pohľadávok

V prvom kroku nadviazania spolupráce s vami uzatvoríme mandátnu zmluvu, v ktorej stanovíme presné podmienky vzájomnej spolupráce. Podpíšete tiež plnú moc, ktorou nám zveríte vaše zastupovanie pri všetkých právnych úkonoch spojených s inkasom pohľadávok. Budeme vás zastupovať vo vzťahu k vašim dlžníkom, vymáhať nároky, plnenie nárokov, potvrdzovať a uzatvárať dohody o spôsobe vyrovnania pohľadávky v splátkach, zatiaľ čo vy môžete pokojne viesť svoj bežný život a venovať sa svojej práci, podnikaniu a rodine.

V ďalšom kroku nám odovzdáte všetku dostupnú dokumentáciu, ktorú podrobne preštudujeme a vykonáme právne posúdenie pohľadávky, prípadne pohľadávok. Všetky vami poskytnuté údaje a informácie považujeme za dôverné a sú predmetom obchodného tajomstva. Následne dlžníka v čo najkratšom čase informujeme o prevzatí pohľadávky a vyzveme ho na úhradu dlhu. Často je práve toto ten psychologický moment, v ktorom si dlžník uvedomí, že nie ste bezbranný a celá záležitosť naberie na dôležitosti. Dlžník zároveň zistí, že ak pohľadávku neuhradí, bude nasledovať súdny proces. Tento tlak má zvyčajne za následok uhradenie pohľadávky, či uzavretie dohody, kedy a akou formou prebehne splatenie dlhu.

Na základe našich dlhoročných skúseností uskutočňujeme pri mimosúdnom vymáhaní nasledovné postupy:

Každý prípad posudzujeme a riešime individuálne a volíme také postupy a kroky, ktorými zabezpečíme úhradu vašej pohľadávky v čo najkratšom čase.

Vďaka tomu je naša úspešnosť pri mimosúdnom vymáhaní pohľadávok až 75%!

Žiadne poplatky ani preddavky vopred

V spoločnosti NELL KAPITAL si nesmierne ceníme dôveru, ktorú naši klienti do nás vkladajú. Dobre chápeme situáciu, v ktorej sa ocitli, a vieme, že táto často vedie aj k ich finančnej tiesni. Aj preto si za nami poskytnuté služby nárokujeme odmenu až po uhradení dlžnej čiastky dlžníkom. To znamená, že neplatíte žiadne vstupné poplatky ani preddavky. Na výške odmeny sa s vami dohodneme vopred, žiadne prekvapenia v podobe navýšenia odmeny počas procesu mimosúdneho vymáhania pohľadávky!

Naša odmena predstavuje dohodnuté percento z reálne vymoženej čiastky, ktoré sa pohybuje medzi 5% až 30%. Presná výška odmeny sa odvíja od:

Odmena za naše služby je predmetom individuálnej obchodnej dohody s Vami. Nepasujte sa so svojimi neuhradenými pohľadávkami sami! Kontaktujte nás. My Vám radi odpovieme na Vaše otázky a poradíme.

V prípade akýchkoľvek otázok nám neváhajte napísať na info@nellkapital.sk

alebo zavolať na 0948 189 369