Konkurzy a reštrukturalizácie

Konkurzy a reštrukturalizácie

Dcérska spoločnosť Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná k.s. ako správca konkurznej podstaty resp. reštrukturalizačný správca je zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom S1784. Spoločnosť poskytuje služby v oblasti konkurzov, osobných bankrotov a reštrukturalizácií.

Konkurz

Situáciu, keď je dlžník platobne neschopný alebo predĺžený upravuje zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií. Platobne neschopný je ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Predĺžený je podnikateľ, ktorý má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku. Konkurzne konanie rozdeľujeme do 4 štádií, a to:

1. štádium, čas od podania návrhu na vyhlásenie konkurzu až do začatia konkurzného konania,
2. štádium, čas od začatia konkurzného konania až do vyhlásenia konkurzu,
3. štádium, čas od vyhlásenia konkurzu do konania prvej schôdze veriteľov,
4. štádium, čas od konania prvej schôdze veriteľov až do zrušenia konkurzu.

Reštrukturalizácia

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii upravuje proces tzv. ozdravenia spoločnosti, účelom ktorého je snaha o:

1) Čo najrýchlejšie možné uspokojenie veriteľov dlžníka,
2) Uspokojenie veriteľov dlžníka v čo najväčšom možnom rozsahu,
3) O zachovanie prevádzky podniku/časti podniku dlžníka.

Reštrukturalizácia spoločnosti predstavuje zákonnú možnosť ako zachovať existenciu dlžníka a to formou odpustenia časti jeho záväzkov.

Likvidácia spoločnosti

Likvidácia spoločnosti prichádza do úvahy len v prípade, ak má spoločnosť uhradené všetky záväzky. Z tohto dôvodu je vhodné ešte pred samotným vstupom do likvidácie zistiť účtovný stav spoločnosti, čiže zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku. Získate tým prehľad o spoločnosti – neuhradených pohľadávkach, dlhoch a majetku. Spoločnosť, ktorá dlhy nemá môže vstúpiť do likvidácie. V prípade dlhov je konateľ povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu.

Ak máte záujem o konzultáciu alebo riešenie aktuálnej situácie, neváhajte a kontaktujte nás na 0903 898 794 alebo mailom na info@konkurzna.sk

 

V prípade akýchkoľvek otázok nám neváhajte napísať na info@nellkapital.sk

alebo zavolať na 0948 189 369