Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba je na základe našich skúseností, jedným z najúčinnejších spôsobov vysporiadania pohľadávok. Ide o efektívny postup predaja majetku, pri ktorom je možné dosiahnuť výrazné navýšenie pôvodnej ceny. Pod pojmom dobrovoľná držba sa rozumie taká dražba, ktorú vykonáva dražobník, ktorý má na jej prevádzkovanie oprávnenie. Navrhovateľ dražby nemusí mať nijaké rozhodnutie súdu, je postačujúce, ak je v jeho prospech zriadené tzv. záložné právo, prípadné zákonné záložné právo. V praxi je tak najčastejším iniciátorom dražby banka, bytový podnik, spoločenstvo vlastníkov bytov a iní záložní veritelia. 

Výhoda dobrovoľnej dražby spočíva v jej jednoduchosti, rýchlosti a v neporovnateľne nižších nákladoch na jej realizáciu v porovnaní s exekučnou dražbou.

Ako postupujeme pri dobrovoľných dražbách

V prípade, že má veriteľ záložné právo na nehnuteľnosť (byt, dom, nebytový priestor, chata, atď.) a dlžník nezaplatí pohľadávku, požiada dražobníka, teda nás, aby sme vykonali dobrovoľnú dražbu nehnuteľnosti. Vtedy pripravíme potrebné dokumenty, oslovíme znalca, ktorý spraví znalecký posudok, zorganizujeme dražbu a môžeme danú nehnuteľnosť dražiť. Samozrejme, dražiť je možné aj hnuteľný majetok (autá, obrazy, cennosti atď.).

Pri uskutočňovaní dobrovoľných dražieb postupujeme s odbornou starostlivosťou a k jednotlivý prípadom pristupujeme vysoko individuálne. Dôvera, ktorú nám, ako náš klient, prejavujete, je pre nás záväzkom k poskytovaniu kvalitných a profesionálnych služieb. Zabezpečujeme komplexný servis od prípravy dražby cez jej uskutočnenie, až po odovzdanie výťažku dražby veriteľovi a predmetu dražby jej novému majiteľovi - vydražiteľovi.

Prečo dražiť s nami

Žiadne poplatky vopred

V spoločnosti NELL KAPITAL sú náklady na dražbu plne hradené z výťažku z dražby v pomere, v akom ich znáša dlžník. Preto nepožadujeme od navrhovateľov dražby žiadne finančné zálohy. Náklady na dražbu, teda odmena pre znalca, notárske poplatky, všetky administratívne poplatky, ako aj odmena pre dražobníka sú hradené až po uspokojení pohľadávky navrhovateľa dražby, a to priamo pri rozvrhu výťažku dražby.

Potrebujete zorganizovať dobrovoľnú dražbu alebo len nezáväzne zistiť viac informácií? Kontaktujte nás. My vám radi odpovieme na vaše otázky a poradíme.

Pozrite si naše aktuálne dražby TU

V prípade akýchkoľvek otázok nám neváhajte napísať na info@nellkapital.sk

alebo zavolať na 0948 189 369