Úspešné vymáhanie pohľadávok

- Bezplatné posúdenie pohľadávok
- Žiadne poplatky vopred

faq

Exekučné vymáhanie

Prvou možnosťou, ako uplatniť oprávnené nároky voči dlžníkovi, je mimosúdne vymáhanie. Ak sa dlžník nechce dohodnúť, pristupujeme k súdnemu vymáhaniu. Exekučné vymáhanie pohľadávok rieši situácie, kedy dlžník - povinná osoba, nesplní povinnosť, ktorá mu bola uložená právoplatným a vykonateľným rozhodnutím. To znamená, ak sa cielene vyhýba úhrade svojho dlhu voči veriteľovi.

Našou prácou je dosiahnuť zákonným spôsobom, aby dlžník zaplatil.

Postup pri exekučnom vymáhaní pohľadávok

Pre našich klientov zabezpečujeme exekučný titul, pokiaľ ním ešte nedisponujú. Spracujeme potrebnú dokumentáciu a následne dochádza k podaniu návrhu na vykonanie exekúcie. Exekučné vymáhanie dlhov prebieha za účasti zmluvného exekútora, ktorý uskutoční nútený výkon rozhodnutia.*

Klienta vždy priebežne informujeme o stave, v akom sa vymáhanie jeho pohľadávky nachádza.

Žiadne preddavky pre exekútora

Za služby exekútora neúčtujeme žiadne nezmyselné preddavky. Klient zaplatí iba za vydanie poverenia sumu 16,50€. Na odmenu za sprostredkovanie a exekučné vymáhanie pohľadávok si nárokujeme až po úspešnom ukončení (vykonaní) exekúcie a úhrade záväzkov zo strany dlžníka.

*Postup exekútora v exekučnom konaní upravuje zákon č. 233/1995 Z.z. - o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti - Exekučný poriadok.

Máte záujem o naše služby alebo sa chcete len nezáväzne spýtať či poradiť?

Neváhajte a kontaktujte nás emailom alebo na t.č.: 0948 189 369.


 

 

Výhody

  • Zabezpečenie dokumentácie a potrebných rozhodnutí
  • Možnosť podania návrhu na zmenu exekútora
  • Pravidelné informovanie o aktuálnom stave konania
  • Uhradíte iba poplatok za vydanie poverenia
Kontaktujte nás