Úspešné vymáhanie pohľadávok

- Bezplatné posúdenie pohľadávok
- Žiadne poplatky vopred

faq

Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba je jedným z najúčinnejších a najmenej nákladných spôsobov vysporiadania pohľadávok. Ide o efektívny spôsob predaja majetku, kde je možné dosiahnuť významné navýšenie pôvodnej ceny.

Naša spoločnosť ponúka komplexné služby v oblasti organizovania dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, s cieľom uspokojiť pohľadávky záložných veriteľov.

Pri realizovaní dobrovoľných dražieb postupujeme s odbornou starostlivosťou. K jednotlivým prípadom pristupujeme vysoko individuálne, klientmi prejavená dôvera je pre nás záväzkom poskytovania kvalitných a profesionálnych služieb. Komplexne zabezpečujeme bezproblémový priebeh dražby od jej prípravy až po realizáciu, odovzdanie výťažku dražby veriteľovi a predmetu dražby novému majiteľovi - vydražiteľovi.

Dobrovoľné dražby s našou spoločnosťou zahŕňajú:

 • osobitné konzultácie prípadu pre každého klienta pred realizáciou samotnej dražby
 • právna analýza skutkového stavu
 • uverejňovanie ponuky dražby a informovanie o realizovaní a konaní dražby
 • príprava dokumentov súvisiacich s organizovaním dražieb
 • zabezpečenie kvalitných znaleckých posudkov
 • prístup k informáciám o priebehu dražby
 • organizovanie a realizovanie dražieb skúseným licitátorom
 • zabezpečenie notára a overenie priebehu dražby notárskou zápisnicou
 • dohľad nad rozvrhom výťažku z predaja vecí na dražbe v rámci výkonu aj mimo výkonu rozhodnutia

Náklady dražby sú plne hradené z výťažku dražby v pomere v akom ich znáša dlžník. Od navrhovateľov dražby tak nepožadujeme žiadne finančné zálohy. Náklady dražby t. j. odmena znalca, notárske poplatky a všetky administratívne poplatky ako i odmena dražobníka sú uhradené až po uspokojení pohľadávky navrhovateľa dražby, priamo pri rozvrhu výťažku dražby.

Pri speňažení majetku dlžníka v dobrovoľnej dražbe sa dosahuje maximálny výnos pri zachovaní úplnej prehľadnosti celého procesu predaja, ktorá je zachovaná aj tým, že dražba je prístupná verejnosti.

Dobrovoľné dražby sú rýchlym spôsobom realizácie záložného práva v prípadoch, kedy dlžník prestáva plniť svoje povinnosti voči záložnému veriteľovi. Tento spôsob realizácie záložného práva plne nahrádza pomerne zložité, časovo a finančne náročné uspokojenie veriteľa v exekučnom konaní.

Máte záujem o dobrovoľnú dražbu alebo potrebujete nezáväzne viac informácií o spolupráci?

Kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky na 0908 794 898. Tešíme sa na spoluprácu.

Výhody

 • Rýchle, transparentné a efektívne speňaženie majetku
 • Vysoká odbornosť, kvalita, rýchlosť a efektivita služieb
 • Komplexný právny servis v oblasti dobrovoľných dražieb
 • Odborný prístup k jednotlivým prípadom
 • Etika, diskrétnosť a blízky kontakt s klientom
 • Realizovanie dobrovoľných dražieb skúseným licitátorom
Kontaktujte nás